Do 17 stycznia 2021 sport tylko dla członków kadry narodowej

HomeSport

Do 17 stycznia 2021 sport tylko dla członków kadry narodowej

Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!

W poniedziałek, 21 grudnia 2020, wieczorem opublikowane zostało kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązywać będzie od 28 grudnia 2020.

Z perspektywy sportu czy rekreacji najważniejsze zapisy dotyczą m.in. zamknięcia takich obiektów sportowych jak siłownie, baseny, kluby fitness z wyłączeniem obiektów świadczących działalność leczniczą oraz obiektów, z których korzystają członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych. Podobnym zakazem objęta jest działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).

Przede wszystkim jednak zgodnie z poniższym fragmentem Rozporządzenia do 17 stycznia 2021 zabronione zostają wszelkie zorganizowane formy aktywności, niezależnie czy mówimy o zawodach, wydarzeniach sportowych czy nawet treningach grupowych. Z zakazu wyłączeni są zawodnicy kadr narodowych oraz rywalizacja dzieci i młodzież prowadzona przez polskie związki sportowe.

W praktyce oznacza to wstrzymanie wszelkich zorganizowanych klubowych treningów. Konsekwencją tych przepisów jest także przełożenie Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym na 23-24 stycznia 2021, czyli na pierwszy weekend po zakończeniu obowiązywania obostrzeń.


Fragment Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2021 dotyczący sportu:

15. Do dnia 17 stycznia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UEL187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2020r. poz.1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 2. ich organizowania bez udziału publiczności.

16. Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15:

 1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator współzawodnictwa sportowego,zajęć sportowych lub wydarzenia sportowego (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym):
  1. weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  2. dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  3. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  5. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub winny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
 2. osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Pełna treść obowiązującego Rozporządzenia oraz opis obostrzeń dostępny na stronie gov.pl, bezpośrednio pod tym adresem.

Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!

COMMENTS

DISQUS: 0